Per 1 juli 2018 is het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’ in werking getreden. In dit Besluit is geregeld dat websites en apps van (semi-)overheidsinstellingen toegankelijk moeten zijn voor iedereen. Zij moeten voldoen aan de technische richtlijnen van de WCAG 2.1. Bovendien moeten (semi-) overheidsinstellingen een toegankelijkheidsverklaring opstellen en publiceren. Maar wat moet er in die verklaring staan? En wat gebeurt er nadat je de verklaring hebt gepubliceerd?

De inhoud van de toegankelijkheidsverklaring

Wat voldoet al en waar wordt aan gewerkt?

In de toegankelijkheidsverklaring beschrijf je in hoeverre de website of app al voldoet aan de toegankelijkheidseisen. Ook deel je welke maatregelen er genomen worden om de toegankelijkheid verder te verbeteren. Er moet ook een planning in de verklaring worden opgenomen.

Nalevingsstatus

Verder is het de bedoeling dat je in de toegankelijkheidsverklaring meldt wat de nalevingsstatus van de website of app is. Dit geeft aan in hoeverre je de nodige maatregelen hebt getroffen om te voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Je website of app kan een van de volgende statussen hebben:

  • voldoet volledig (A)
  • voldoet gedeeltelijk (B)
  • eerste maatregelen genomen (C)
  • voldoet niet (D)
  • niet-naleving (E)

Onevenredige last

Is het toepassen van bepaalde eisen onevenredig belastend voor de organisatie? Dan kun je in de verklaring aangeven waarom bepaalde eisen (tijdelijk) niet worden toegepast. Het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’ staat dit toe. Let hier wel mee op. Het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis worden niet als legitieme redenen gezien.

Hoe kunnen bezoekers toegankelijkheidsproblemen melden?

In de toegankelijkheidsverklaring moet ook worden opgenomen hoe bezoekers ontoegankelijke inhoud kunnen melden en wat er met die melding gedaan wordt. Daarnaast moeten bezoekers kunnen verzoeken om ontoegankelijke informatie in een vorm te ontvangen die wél toegankelijk is. Bovendien moet je de gelegenheid bieden om een klacht in te dienen bij een ombudsfunctionaris, voor het geval dat de melding niet goed is afgehandeld of de reactietermijn is overschreden.

Onderbouwing op basis van onderzoek

Je moet je toegankelijkheidsverklaring onderbouwen met actuele, volledige en juiste informatie over de toegankelijkheid van de website of app. Daarom moet er eerst onderzoek worden gedaan. Dit onderzoek moet voldoen aan een aantal kenmerken. Zo moet er een handmatig onderzoek worden uitgevoerd op basis van de evaluatiemethode WCAG-EM van W3C of een gelijkwaardige gedocumenteerde onderzoeksmethode. De uitkomsten van automatische tests zijn dus niet voldoende om je toegankelijkheidsclaims mee te onderbouwen. Ook mogen de onderzoeksresultaten maximaal 36 maanden oud zijn.

Een audit laten uitvoeren?

Hoe moet de verklaring eruit zien?

Je toegankelijkheidsverklaring moet op een specifieke manier worden opgebouwd, zodat hij makkelijk met andere verklaringen kan worden vergeleken. Ook maakt dit het toezicht eenvoudiger. Door de invulassistent op www.toegankelijkheidsverklaring.nl te gebruiken weet je zeker dat jouw toegankelijkheidsverklaring op de juiste manier is opgebouwd.

De toegankelijkheidsverklaring ondertekenen

De verklaring is een wettelijke verplichting. Daarom moet deze worden ondertekend door een functionaris of bestuurder die verantwoordelijk is voor webtoegankelijkheid binnen jouw organisatie.

De toegankelijkheidsverklaring publiceren

Je moet de toegankelijkheidsverklaring publiceren op je website of bij het downloaden van je mobiele app. De verklaring moet makkelijk te vinden zijn. Je kunt het beheer van de verklaring makkelijker maken door gebruik te maken van www.toegankelijkheidsverklaring.nl. Hier kun je de volledige verklaring publiceren. Op je eigen website volstaat dan een samenvatting met een link naar de volledige verklaring.

En dan?

Maatregelen uitvoeren en de verklaring aanpassen

De maatregelen die je in de toegankelijkheidsverklaring hebt beschreven moeten natuurlijk ook uitgevoerd worden. Is dat gebeurd? Dan moet je de uitkomsten hiervan weer verwerken in de verklaring. Met de eerder genoemde invulassistent kun je de verklaring makkelijk aanpassen.

De toegankelijkheid van je website of app blijven testen

Je website of app is continu in ontwikkeling. Er worden technische aanpassingen gedaan en nieuwe content toegevoegd. Het is daarom belangrijk om de toegankelijkheid van je website of app te blijven monitoren. Dat doe je bijvoorbeeld door middel van automatische tests en door regelmatig handmatige audits uit te voeren.

Hulp bij het opstellen van je toegankelijkheidsverklaring en de stappen daarna? Wij helpen je graag! Voor meer informatie over blinden en slechtzienden en je website toegankelijk en vooral bruikbaar te maken kijk ook op de site van onze partner Aally.