Algemene voorwaarden Ecomfactory BV met handelsnaam Ecomfactory

Op al onze transacties en adviezen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden liggen op ons kantoor ter inzage en zullen u op eerste verzoek kosteloos worden toegezonden.

De toepasselijkheid van andere voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk van de hand.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Ecomfactory BV voor de uitvoering van opdrachten en de levering van diensten.

1. DEFINITIES

1.1. Ecomfactory BV: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 56420471, gevestigd en kantoorhoudende te Leidschendam- Voorburg, alsmede de vennootschappen die verwijzen naar de onderhavige voorwaarden of zich hiervan bedienen, zijn gebruiker van deze voorwaarden en zullen hierna worden aangeduid met: “ECOMFACTORY”.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht geeft aan ECOMFACTORY dan wel op andere wijze een overeenkomst met ECOMFACTORY aangaat, daaronder begrepen bemiddelingsopdrachten.

2. TOEPASSELIJKHEID EN RECHTSVERHOUDING

2.1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van alle door ECOMFACTORY uit te brengen offertes, te geven adviezen, te verrichten werkzaamheden, alle door ECOMFACTORY aanvaarde opdrachten en op tussen ECOMFACTORY en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

2.2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ECOMFACTORY aan de opdrachtgever zijn bevestigd. In geval van strijdigheid tussen deze voorwaarden en de overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de overeenkomst.

2.3. Tussen ECOMFACTORY en de opdrachtgever staat vast dat indien eenmaal onder de toepasselijkheid van onderstaande voorwaarden wordt gecontracteerd, deze ook op latere transacties onverkort van toepassing zijn. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van de opdrachtgever zijn niet van toepassing en worden door ECOMFACTORY uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door ECOMFACTORY worden aanvaard.

2.4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

3. AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

3.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, ongeacht of deze mondeling, telefonisch, schriftelijk bij speciale offerte of anderszins zijn gedaan, zijn gebaseerd op eventueel bij de aanvraag verstrekte gegevens en zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval de aanbieding na deze termijn vervallen is.

3.2. Offertes van ECOMFACTORY zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt.

3.3. Een opdracht wordt door ECOMFACTORY eerst aanvaard na bepaling van inhoud en uitvoeringscondities van een opdracht en de schriftelijke bevestiging hiervan door ECOMFACTORY. Een overeenkomst wordt tevens geacht tot stand te zijn gekomen wanneer, na bepaling van inhoud en de uitvoeringscondities, ECOMFACTORY tegenover de opdrachtgever voor de aanvang van de werkzaamheden heeft doen blijken, dat ECOMFACTORY dit beschouwt en aanvaardt als een opdracht. De overeenkomst wordt in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de opdrachtgever een offerte van ECOMFACTORY heeft ontvangen en daarop ECOMFACTORY verzocht

heeft met de werkzaamheden aan te vangen zonder de offerte uitdrukkelijk of schriftelijk te hebben geaccepteerd.

3.4. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk en uitdrukkelijk anders is aangegeven. Aanbiedingen en offertes komen te vervallen zodra voor gelijke werkzaamheden door ECOMFACTORY een nieuwe of aangepaste aanbieding of offerte wordt uitgebracht.

4. INFORMATIEVERSTREKKING

4.1. Opdrachtgever is in het voorkomende geval gehouden alle gegevens en bescheiden, die ECOMFACTORY overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en volledig uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de door ECOMFACTORY gewenste vorm op de door ECOMFACTORY gewenste wijze ter beschikking te stellen.

4.2. Opdrachtgever is gehouden ECOMFACTORY onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die direct dan wel indirect voor de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Dit geldt tevens voor gebeurtenissen en omstandigheden welke na de aanvang van de werkzaamheden bekend worden.

4.3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan ECOMFACTORY ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. De opdrachtgever draagt het risico voor gegevens en bescheiden welke afkomstig zijn van derden aan haar zijde.

4.4. Enige vertraging in de uitvoering van de opdracht, waaruit extra kosten voor ECOMFACTORY voortvloeien, welke zijn ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden alsmede het niet voldoende medewerking verlenen, zijn voor rekening en risico van opdrachtgever.

4.5. Indien en zolang het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking staan van informatie en/of het uitblijven van noodzakelijke medewerking van personeel van de opdrachtgever daartoe noodzaakt, zal ECOMFACTORY gerechtigd zijn haar werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever op te schorten, waarbij de kosten van de opschorting voor rekening van de opdrachtgever komen. Indien de opdrachtgever ook na in gebreke stelling door ECOMFACTORY niet binnen 14 dagen alsnog voor ter beschikking stelling van de door ECOMFACTORY verlangde informatie en/of medewerking van personeel van de opdrachtgever zorgdraagt, is ECOMFACTORY gerechtigd om de overeenkomst voortijdig te beëindigen.

5. VERTROUWELIJKHEID

5.1. Partijen zullen met betrekking tot de door de andere Partij verkregen informatie de uiterste zorgvuldigheid betrachten. Informatie van vertrouwelijke aard of waarvan redelijkerwijs vermoed kan worden dat het als vertrouwelijk dient te worden beschouwd, zal alleen worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van een opdracht en op geen enkele wijze verder worden verstrekt, behalve voor zover:

  1. bekendmaking en/of verstrekking van die informatie in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is;
  2. enig dwingendrechtelijk wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak partijen tot bekendmaking en/of verstrekking van die informatie verplicht , waarbij partijen eerst de andere Partij hiervan op de hoogte stellen;
  3. bekendmaking en/of verstrekking van die informatie geschiedt met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij; dan wel
  4. het informatie betreft die al rechtmatig openbaar was op een andere wijze dan door het handelen of nalaten van een der Partijen.

5.2. De opdrachtgever kan ECOMFACTORY in redelijkheid bijzondere richtlijnen van vertrouwelijkheid bij de hantering van gerubriceerde/geclassificeerde en andere gegevens opleggen. Aan zulke bijzondere richtlijnen is ECOMFACTORY alleen gebonden, indien deze tijdig en als zodanig ter kennis zijn gebracht van ECOMFACTORY.

6. DE UITVOERING VAN DE OPDRACHT

6.1. Alle diensten die door ECOMFACTORY worden verleend, worden uitgevoerd naar eigen inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap echter zonder dat een specifiek resultaat kan worden gegarandeerd.

6.2. ECOMFACTORY bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht van opdrachtgever wordt uitgevoerd. ECOMFACTORY neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke wensen zoveel mogelijk in acht.

6.3. Het staat ECOMFACTORY vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid in voorkomend geval met inschakeling van hulppersonen en derden uit te voeren. Derden voeren opdrachten uit conform richtlijnen en afspraken die ECOMFACTORY en opdrachtgever overeen zijn gekomen. De keuze van door ECOMFACTORY in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid.

6.4. ECOMFACTORY kan slechts meerwerk aan de opdrachtgever in rekening brengen, indien en voor zover de opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft gegeven.

6.5. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

6.6. De werkzaamheden met betrekking tot de verleende opdracht worden uitgevoerd ten kantore van de opdrachtgever of van ECOMFACTORY dan wel een – in overleg – aangewezen andere locatie.

7. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

7.1. Indien zich, voordat met de uitvoering van een opdracht is aangevangen, feiten of omstandigheden voordoen die noodzaken tot wijziging van de oorspronkelijke overeenstemming, dan kan, in tijdig onderling overleg, de oorspronkelijke overeenkomst op de relevante onderdelen worden gewijzigd.

7.2. Indien de opdrachtgever dan wel ECOMFACTORY de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum van een opdracht wenst te wijzigen, zullen

partijen een akkoord daarvoor niet op onredelijke gronden tegenhouden. Aan door een opdrachtgever gewenst uitstel van de oorspronkelijk overeengekomen aanvangsdatum van een opdracht, waarvoor ECOMFACTORY capaciteit heeft gereserveerd, kan ECOMFACTORY alleen gevolg geven, indien de voor die opdracht gereserveerde capaciteit elders vervangend kan worden ingezet. Ingeval de opdrachtgever niettemin zulk uitstel verlangt en/of bewerkstelligt, is de opdrachtgever voor de niet-benutte maar reeds gereserveerde capaciteit het eerder overeengekomen honorarium verschuldigd.

7.3. Indien zich tijdens de uitvoering van een opdracht omstandigheden blijken voor te doen, die een behoorlijke uitvoering daarvan belemmeren of dreigen te belemmeren, zullen in onderling overleg passende maatregelen afgesproken worden om tot een goede uitvoering van de opdracht te komen. Brengen wijzigingen een uitbreiding van de te verrichten werkzaamheden met zich mee ten opzichte van een tevoren gemaakte begroting, dan zijn de hieruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de opdrachtgever, tenzij ECOMFACTORY kan worden verweten dat zij aantoonbaar nalatig is geweest in het voorkomen van de belemmerende omstandigheden, in welk geval de meerkosten tot een maximum van 20% van de bestede tijd, voor rekening van ECOMFACTORY kunnen komen.

7.4. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

8. TERMIJNEN

8.1. Is de opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie ter beschikking te stellen dan wel ervoor zorg te dragen dat medewerkers en van zijn zijde betrokken derden medewerking verlenen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie geheel ter beschikking is gesteld en/of de betrokken medewerkers en derden hun noodzakelijke medewerking aan ECOMFACTORY hebben verleend.

8.2. In de opdracht genoemde termijnen of nadien genoemde termijnen, zijn immer indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op annulering of schadevergoeding aan de zijde van de opdrachtgever.

9. HONORARIUM

9.1. ECOMFACTORY en opdrachtgever maken, bij de totstandkoming van de overeenkomst, bindende afspraken omtrent de wijze waarop het honorarium van ECOMFACTORY tot stand komt. Indien een uurtarief wordt overeengekomen, is een door ECOMFACTORY in de offerte afgegeven indicatie met betrekking tot de totale, naar verwachting te besteden tijd niet bindend. Van het overeengekomen uurtarief kan na het sluiten van de overeenkomst slechts schriftelijk worden afgeweken. Ook indien ECOMFACTORY in voorkomende gevallen een opdracht om redenen niet uitvoert, komt een overeenkomst tot stand waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

9.2. De verschuldigde honoraria worden ingeval van opdrachten met een langere looptijd jaarlijks op 1 januari herzien op basis van de jaarlijkse CBS-cijfers. Tariefwijzigingen op deze basis worden de opdrachtgever schriftelijk medegedeeld.

9.3. Het honorarium van ECOMFACTORY is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.

9.4. Door ECOMFACTORY opgegeven prijzen zijn altijd exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd en dienen inclusief BTW te worden betaald, tenzij anders uit een wettelijke regeling voortvloeit.

9.5. ECOMFACTORY kan van opdrachtgever een voorschot verlangen op het factuurbedrag of het redelijkerwijs te verwachten honorarium. De door de opdrachtgever betaalde voorschotten op nog in te dienen declaraties zullen ten een overeenkomst is ECOMFACTORY gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van ECOMFACTORY zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Weigering van de opdrachtgever de verlangde zekerheid te stellen c.q. het verlangde voorschot te voldoen, geeft ECOMFACTORY het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op vergoeding van (o.a. buitengerechtelijke en gerechtelijke) kosten, rente en schade.

10. BETALING

10.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, moet betaling contant geschieden na het verrichten van de diensten, of op een door ECOMFACTORY aan te wijzen bank- of girorekening binnen de overeengekomen of op de factuur aangegeven termijn, doch in geen geval later dan 30 dagen na de factuurdatum, zonder dat enig beroep op verrekening of korting kan worden toegestaan. Alle betalingen moeten geschieden in Nederlands wettig betaalmiddel.

10.2. Wanneer betaling niet binnen de voornoemde termijn geschiedt, is ECOMFACTORY gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1,5% per maand, dan wel de wettelijke rente indien deze hoger is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend, ingaande 30 dagen na factuurdatum of de overeengekomen betalingsdatum. Wanneer de opdrachtgever na schriftelijke sommatie in gebreke blijft met betalen, is ECOMFACTORY bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van de totale vordering met een minimum van EUR 500,–. ECOMFACTORY is niet gehouden tot bewijs dat deze kosten daadwerkelijk zijn gemaakt.

10.3. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting in geen geval op.

10.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs indien de opdrachtgever vermeldt dat betaling betrekking heeft op (een) latere factu(u)r(en).

11. KLACHTEN

11.1. Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden in het kader van de opdracht en/of het factuurbedrag dienen, onverwijld, schriftelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de uitvoering van de werkzaamheden dan wel ? ingeval van reclames omtrent de hoogte van de factuur – na ontvangst van de factuur aan ECOMFACTORY kenbaar te worden gemaakt. Klachten door de opdrachtgever gemeld na verloop van bovengenoemde termijnen zullen door ECOMFACTORY niet in behandeling worden genomen.

11.2. Deze klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

11.3. In geval van een gegronde klacht heeft ECOMFACTORY de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos verbeteren of het opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie, naar evenredigheid, van het door opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

12. AANSPRAKELIJKHEID

12.1. ECOMFACTORY zal de door haar in het kader van de opdracht te verrichte werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van ECOMFACTORY kan worden verwacht.

12.2. Indien een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst zijdens ECOMFACTORY veroorzaakt is doordat de opdrachtgever, voorafgaand of tijdens de uitvoering van de opdracht, ECOMFACTORY onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is ECOMFACTORY voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

12.3. ECOMFACTORY is in ieder geval (ook indien aan haar geen beroep op lid 1 van dit artikel zou toekomen) slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door de opdrachtgever, welke schade het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van grove schuld zijdens ECOMFACTORY.

12.4. ECOMFACTORY is in ieder geval (ook indien aan haar geen beroep op lid 1 van dit artikel zou toekomen) niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, door welke oorzaak dan ook ontstaan.

12.5. Ingeval – niettegenstaande de in dit artikel vervatte aansprakelijkheidsuitsluitingen – enige aansprakelijkheid voor schade op ECOMFACTORY mocht rusten, dan zal deze in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het netto factuurbedrag ter zake door ECOMFACTORY verrichte werkzaamheden, ten aanzien waarvan ECOMFACTORY schadeplichtig is. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van langer dan 1 jaar, wordt het netto factuurbedrag gesteld op het totaal van de facturen bedongen voor maximaal de 6 voorafgaande maanden.

12.6. ECOMFACTORY is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door ECOMFACTORY of de opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden en hulppersonen. ECOMFACTORY is door de opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

12.7. ECOMFACTORY is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

12.8. De opdrachtgever vrijwaart ECOMFACTORY tegen alle aanspraken van derden, waaronder begrepen het personeel van de opdrachtgever, ter zake van schade, in welke vorm dan ook, door deze derden geleden, waarvoor ECOMFACTORY krachtens deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk is.

12.9. De opdrachtgever vrijwaart ECOMFACTORY voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat de opdrachtgever aan ECOMFACTORY onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade veroorzaakt is door opzet of grove schuld van ECOMFACTORY.

12.10. Elke aansprakelijkheid en alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever, uit welke hoofde dan ook, jegens ECOMFACTORY in verband met het verrichten van werkzaamheden door ECOMFACTORY vervallen in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de schadeveroorzakende handeling door ECOMFACTORY.

13. OPZEGGING/ONTBINDING

13.1. De bevoegdheid tot ontbinding van een overeenkomst komt de opdrachtgever slechts toe indien ECOMFACTORY toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiend uit deze overeenkomst, mits de opdrachtgever ECOMFACTORY schriftelijke in gebreke heeft gesteld, waarbij een redelijke termijn is gesteld voor zuivering van de tekortkoming.

13.2. In het geval een overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt en deze overeenkomst niet voor bepaalde tijd is aangegaan, is elke partij bevoegd de overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal drie maanden, tenzij partijen een andere opzegtermijn zijn overeengekomen. Opzegging dient schriftelijk en met redenen omkleed te geschieden. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

13.3. In geval van voortijdige beëindiging door de opdrachtgever heeft ECOMFACTORY in ieder geval aanspraak op honorering van tot dan toe verrichte werkzaamheden en vergoeding van tot op dat moment gemaakte kosten, onverminderd haar rechten om volledige schadevergoeding te vorderen.

13.4. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, waaronder begrepen de betalingsverplichting ter zake facturen en door ECOMFACTORY verlangde voorschotten, alsmede in geval ten laste van de opdrachtgever (conservatoir)beslag wordt gelegd, in het geval van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn en heeft ECOMFACTORY te hare keuze het recht zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat ECOMFACTORY tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd het recht tot het vorderen van de opdrachtgever van volledige vergoeding van de ten gevolge van de opschorting of ontbinding der overeenkomst door ECOMFACTORY geleden en nog te lijden schade, kosten en interest. In de genoemde gevallen is elke vordering welke ECOMFACTORY op de opdrachtgever heeft dadelijk en ineens opeisbaar.

14. OVERNAME VAN PERSONEEL

14.1. Partijen zullen tijdens het acquisitiestadium, tijdens de uitvoering van een opdracht en binnen een jaar na beëindiging daarvan geen personeel van de wederpartij in dienst nemen dan wel feitelijk via derden de eigen organisatie of een daaraan gelieerde onderneming tewerkstellen, zonder elkaars vooraf verkregen schriftelijke toestemming.

14.2. Bij overtreding van bovengenoemd verbod verbeurt de overtredende partij ten behoeve van de andere partij een onmiddellijk zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete van EUR 100.000,– en EUR 10.000,– voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de andere partij om de werkelijk geleden schade te vorderen.

15. INTELLECTUELE EIGENDOM

15.1. ECOMFACTORY behoudt het intellectueel eigendomsrecht van de bij de uitvoering van enige opdracht van ten behoeve van de opdrachtgever vervaardigde documenten, modellen, methoden en technieken.
15.2. De opdrachtgever heeft het recht deze te gebruiken voor de met de opdracht beoogde en aan ECOMFACTORY kenbaar gemaakte interne doeleinden.

15.3. De van ECOMFACTORY afkomstige schriftelijke stukken, modellen, methoden en technieken mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan binnen het kader van de verleende opdracht behoudens na voorafgaande schriftelijke instemming van ECOMFACTORY en na het overeenkomen van een passende honorering.

15.4. Evenmin zullen gegevens, modellen, methoden en technieken die zijn gebruikt voor of in het kader van de advisering aan derden kenbaar of openbaar gemaakt worden behoudens na vooraf gekregen schriftelijke toestemming van ECOMFACTORY.

15.5. Ook na beëindiging of afloop van de overeenkomst, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

16. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

16.1. Op de met ECOMFACTORY gesloten overeenkomsten is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

16.2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van met ECOMFACTORY gesloten overeenkomsten, dan wel van nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, dan wel die ontstaan naar aanleiding van door ECOMFACTORY gedane aanbiedingen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Leidschendam-Voorburg of Den Haag, tenzij ECOMFACTORY een andere rechter adviseert.

Versie van mei 2018